ในปัจจุบันมีสถาบันที่ได้รับอนุญาตจากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ศูนย์ฝึกอบรมความปลอดภัย ให้สามารถจัดฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในระดับต่างๆ อย่างเช่น จป บริหารหรือเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับบริหาร ซึ่งมีผู้เชี่ยวชาญ ที่จะมาอบรมให้ความรู้หรือให้ข้อมูลที่ถูกต้องเกี่ยวกับการทำงานด้านความปลอดภัยและเพื่อให้เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยได้ปฏิบัติงานเป็นไปตามข้อกฎหมายด้วย ซึ่งในยุคนี้สมัยนี้เทคโนโลยีมีความทันสมัยมากขึ้น การ Video Conference  จึงเป็นกิจกรรมที่น่าสนใจและช่วยสนับสนุนกิจกรรมต่างๆ ได้ดี เรากำลังจะพูดถึงการ อบรม จป บริหารออนไลน์ ซึ่งในปัจจุบันมีสถาบันที่ให้บริการอบรม จป บริหารออนไลน์มากมาย

กฎกระทรวงได้กำหนดมาตรฐานในการบริหารและการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานปี พ.ศ. 2549 ซึ่งบังคับให้กิจการหรือสถานประกอบการดังต่อไปนี้ที่มีลูกจ้างตั้งแต่ 2 คนขึ้นไปต้องมีการแต่งตั้ง จป บริหาร ได้แก่ การทำเหมืองแร่ เหมืองหิน หรือกิจการปิโตรเลียม ปิโตรเคมี การผลิตการซ่อมบำรุง งานก่อสร้าง การขนส่ง สถานีบริการน้ำมัน โรงแรม ห้างสรรพสินค้า สถานพยาบาล สถานบันเทิง สถาบันทางการเงิน สถานตรวจทดสอบทางกายภาพ การกีฬา สถานปฏิบัติการทางเคมีหรือชีวภาพ และกิจการอื่นๆ ที่กระทรวงแรงงานประกาศกำหนด

อย่างที่บอกว่าในปัจจุบันมีสถาบันที่จัดอบรม จป บริหารออนไลน์มากมาย แต่เราขอเน้นย้ำว่าให้คุณเลือกสถาบันที่มีความน่าเชื่อถือเท่านั้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งสถาบันหรือหน่วยงานนั้นๆ จะต้องมีใบอนุญาตจากกรมสวัสดิการแรงงานและคุ้มครองแรงงานศูนย์ฝึกอบรมด้านความปลอดภัย รวมถึงมีใบรับรองมาตรฐานระบบ ISO 9001 ด้วย ในขณะเดียวกัน สถาบันนั้นๆ ก็ต้องมีผู้สอน ผู้เชี่ยวชาญหรือครูผู้ฝึกอบรมที่มีความรู้ความชำนาญโดยเฉพาะ ถ่ายทอดเนื้อหาได้อย่างถูกต้องละเอียดเป็นประโยชน์ต่อผู้เข้ารับการฝึกอบรม สำหรับราคาหรือค่าบริการในการฝึกอบรม แต่ละสถาบันก็มีค่าบริการที่แตกต่างกันออกไป

หากคุณไม่แน่ใจว่าหน่วยงานหรือสถาบันที่รับฝึกอบรม จป บริหารออนไลน์นั้นดีหรือไม่ ก็อาจเปรียบเทียบได้หลายๆ สถาบันเปรียบเทียบการให้บริการ ความน่าเชื่อถือและราคาค่าบริการ ก่อนตัดสินใจเลือกสถาบันที่ดีที่สุดและตอบสนองความต้องการของคุณได้มากที่สุด สถาบันหรือหน่วยงานบางแห่ง มีส่วนลดให้ลูกค้าหรือมีโปรโมชั่นส่วนลด เพื่อความคุ้มค่าและความประทับใจของผู้เข้ารับการฝึกอบรม และหลังจากที่คุณผ่านการอบรม จป บริหารออนไลน์หรือ จป ในระดับอื่นๆ เสร็จเรียบร้อยแล้ว สถาบันหรือหน่วยงานนั้นๆ จะต้องมีการมอบใบประกาศนียบัตร เพื่อเป็นการยืนยันว่าคุณได้ผ่านการฝึกอบรมตามหลักสูตรและการทดสอบตามหลักสูตรที่กฎหมายได้กำหนดด้วย

การอบรม จป บริหารออนไลน์หรือการอบรม จป ในระดับอื่นๆ ผ่านช่องทางออนไลน์ ซึ่ง Application ที่ได้รับความนิยมมากที่สุดก็คือ ZOOM  Application สำหรับ Video Conference ที่มีเสถียรภาพสูง ไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนคุณก็สามารถเข้ารับการฝึกอบรมได้สะดวกสบายตอบโจทย์วิถีชีวิตของคนยุคใหม่ได้เป็นอย่างดี